Πρώιμη Εποχή του Χαλκού

3300 – 2000 π.Χ.
Iστορική σύνοψη
Χρονολόγιο