Πρώιμη Εποχή του Χαλκού

3300 – 2000 π.Χ.
Σύνοψη
Σημαντικές ημερομηνίες