Γεωμετρική Περίοδος

1050 – 700 π.Χ.
Σύνοψη
Σημαντικές ημερομηνίες