Μελέτη και συντήρηση αντικειμένων του Μουσείου

Στις συλλογές του Μουσείου Κανελλοπούλου υπάρχουν περίπου 6600 αντικείμενα, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία υλικών και τύπων: πήλινα αγγεία και ειδώλια, μετάλλινα όπλα, εργαλεία, σκεύη, νομίσματα και κοσμήματα, λίθινα γλυπτά και σκεύη, εικόνες, ξυλόγλυπτα, διακοσμητικά αντικείμενα από οστό και ελαφαντόδοντο, υφάσματα, έγγραφα, χειρόγραφα και πρώιμες έντυπες εκδόσεις.

Στις αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται περίπου 3.600 αντικείμενα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 55% της συλλογής. Λόγω περιορισμών χώρου, το υπόλοπο 45% (περ. 3.000 αντικείμενα) βρίσκεται φυλαγμένο στις αποθήκες του μουσείου.

Όλα τα αντικείμενα του μουσείου συντηρούνται, φωτογραφίζονται, τεκμηριώνονται και καταγράφονται στην ψηφιακή βάση δεδομένων του Μουσείου Κανελλοπούλου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα μη-εκτεθιμένα αντικείμενα τοποθετούνται από τους συντηρητές σε ειδικά προστατευμένες θήκες, ανάλογα με το υλικό κατασκευής, το είδος και το μέγεθός τους. Όπως όλα τα αντικείμενα του μουσείου, είναι στη διάθεση των ερευνητών που ενδιαφέρονται να τα μελετήσουν.

Αποθήκευση και φωτογράφιση αντικειμένων