Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού

2000 – 1050 π.Χ.
Iστορική σύνοψη
Χρονολόγιο