Ραμφόστομη τριποδική πρόχους

Το αγγείο είναι μελαμβαφές με μαυρόχρωμο στιλπνό γάνωμα, ώστε να μοιάζει με μεταλλικό αγγείο. Μία κατακόρυφη ταινιωτή λαβή ξεκινάει από την οπισθότμητη προχοή και καταλήγει στον ώμο. Το σώμα είναι σφαιρικό και έχει τέσσερις μαστοειδείς αποφύσεις στον ώμο τον. Από το κάτω μέρος τον αγγείου ξεκινούν τρία πόδια τριγωνικής διατομής.

Ανήκει σε χαρακτηριστικό τύπο αγγείων της Πρώιμης Χαλκοκρατίας του βορειοανατολικού Αιγαίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
– Βενιέρη Γ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 5, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.),
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 22.