Ραμφόστομη τριποδική πρόχους

Ραμφόστομη τριποδική πρόχους. Είναι μελαμβαφής, με μαυρόχρωμο στιλπνό γάνωμα, ώστε να μοιάζει με μεταλλικό αγγείο. Μία κατακόρυφη ταινιωτή λαβή ξεκινάει από την οπισθότμητη προχοή και καταλήγει στον ώμο. Το σώμα είναι σφαιρικό και έχει τέσσερις μαστοειδείς αποφύσεις στον ώμο τον. Από το κάτω μέρος τον αγγείου ξεκινούν τρία πόδια τριγωνικής διατομής.

Το αγγείο ανήκει σε χαρακτηριστικό τύπο αγγείων της πρώιμης χαλκοκρατίας τον βορειοανατολικού Αιγαίον.

Γ. Βενιέρη