Μολυβδόβουλλο Των Εκδίκων Της Αγίας Σοφίας

Μολυβδόβουλο των Εκδίκων της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Στον πρόσθια όψη εικονίζεται αριστερά η Παναγία και δεξιά ο αυτοκράτορας να κρατούν ομοίωμα του ναού της Αγίας Σοφίας, όπως αναφέρει σχετική επιγραφή (Γ/Ι/Α/C/O/Φ/I/A). Στην οπίσθια όψη αναγράφεται: «Τοις θεοσεβεστάτοις πρεσβυτέροις και εκκλησεκδίκοις». Οι μορφές του μολυβδόβουλου είναι έξεργες και αποδοσμένες με προσοχή, ενώ τα γράμματα της επιγραφής καλοσχηματισμένα και ευκρινή. Το μολυβδόβουλο είναι απόδειξη του οργανωμένου διοικητικού μηχανισμού που διέθετε η Εκκλησία σε υψηλότερο επίπεδο, η οποία ακολουθούσε την συντεταγμένη και άρτια δομημένη κρατική διοίκηση. Οι Έκδικοι, σώμα κληρικών της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως με επικεφαλής τον Πρωτέκδικο, είχαν δικαστικές αρμοδιότητες και υπερασπίζονταν με βάση το εκκλησιαστικό δίκαιο τους αδυνάτους από τις αυθαιρεσίες της διοικήσεως και των ισχυρών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας Κ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 35, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 50.