Εξάπτυχο με τη Δέηση, ένθετο σε μεταγενέστερο πλαίσιο

Το εξάπτυχο αποτελείται από δύο τμήματα, με τρία ισομεγέθη φύλλα το καθένα. Κάθε φύλλο έχει τριγωνική προς τα άνω απόληξη. Η επιφάνεια των φύλλων, πλην των εικονιζόμενων μορφών και του εδάφους όπου πατούν, καλύπτεται από αργυρά ελά­σματα με λεπτό στικτό διάκοσμο. Μέσα στην τριγω­νική απόληξη είναι καρφωμένη από μία οριζόντια δέλτος από αργυρό έλασμα για την αναγραφή των ο­νομάτων των μορφών, που όμως δεν χαράχθηκαν ποτέ.

Το τρίτο από τα αριστερά φύλλο του πρώτου τρι­πτύχου αποτελεί το κέντρο της παραστάσεως της Δεήσεως, προς το οποίο συγκλίνουν όλες οι υπόλοιπες μορφές. Σε αυτό απεικονίζεται ο Χριστός με ερυθρό χιτώνα και κυανό ιμάτιο, καθισμένος σε θρόνο με ψηλό ερεισίνωτο και δίβαθμο υποπόδιο. Κρατεί στα γόνατά του ανοικτό ευαγγέλιο προς το οποίο δείχνει με το δεξιό του χέρι. Δεξιά και αριστερά του Χριστού η Παναγία και ο Πρόδρομος σε στάση δεήσεως. Πίσω από τον θρόνο του παραστέκουν δύο άγγελοι.
Στο πρώτο από αριστερά φύλλο του πρώτου τρι­πτύχου εικονίζονται δύο ιεράρχες με τα άμφια του βαθμού τους, στο δεύτερο ένας ιεράρχης και ο από­στολος Πέτρος με βαθυπράσινο χιτώνα και ανοικτοκάστανο ιμάτιο. Στο πρώτο από αριστερά φύλλο του δεύτερου τριπτύχου εικονίζονται ο άγιος Παύλος με κυανό χιτώνα και ερυθρό ιμάτιο και ένας άγιος διά­κονος (Στέφανος;) με λευκό στιχάριο.

Στο δεύτερο φύλλο εικονίζονται οι άγιοι Βόρις και Γκλεμπ με πριγκιπικές ενδυμασίες και στο τρίτο δύο αδιάγνωστοι άγιοι (Βλαδίμηρος και Όλγα;) που φορούν ερυθρό χιτώνα και κυανό ιμάτιο.

Όλες οι μορφές εικονίζονται ολόσωμες με χειρο­νομίες δεήσεως. Εάν η ταύτιση των μορφών είναι ορθή, τότε τη Δέηση απαρτίζουν -πλήν της Πανα­γίας και του Προδρόμου- οι κορυφαίοι των αποστό­λων, οι τρεις μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και ο πρώτος μάρτυράς της, καθώς και οι πρωτομάρτυρες της ρωσικής Εκκλησίας (Βόρις και Γκλεμπ) με τους ιδρυτές της (Βλαδίμηρος και Όλγα). Η τεχνοτροπία της ζωγραφικής παραπέμπει στη σχολή της Μόσχας του 16ου αιώνα.

Περισσότερα