Εικόνα με παράσταση Χριστού ως Μεγάλου Αρχιερέα

Ο Χριστός παριστάνεται έως τη μέση, μετωπικός, με αρχιερατική ενδυμασία ως Μέγας Αρχιερεύς. Φέρει στην Κεφαλή ημισφαιρική μίτρα με πρεπενδούλια, κρατεί ανοιχτό ευαγγέλιο με τα αριστερό και ευλο­γεί με το δεξί του χέρι.

Η ενδυμασία τον Χριστού χαρακτηρίζεται από αυ­στηρή λιτότητα. Φορεί πατριαρχικό σάκκο βαθύχρω­μο, που κοσμείται με συνεχόμενους χρυσούς σταυρούς στολισμένους με πολύτιμες πέτρες, οι οποίες εγγρά­φονται σε ορθογώνια που ορίζουν όμοια κοσμημένα γαμμάδια, επάνω από υπόλευκο στιχάριο, από το ο­ποίο φαίνονται τα στενά μανίκια και τα χρυσοκέντητα επιμανίκια. Από πάνω φέρει λευκό ωμοφόριο που κο­σμούν αραιά τοποθετημένοι χρυσοί σταυροί, επίσης με μεγάλες κόκκινες πέτρες στις κεραίες και μία μπλε στο κέντρο. Οι δύο σταυροί προβάλλουν επάνω στο στήθος, ένας άλλος στο ύψος της κοιλιάς του και ένας ακόμη διακρίνεται στην αναδίπλωση του υφάσματος ανάμεσα στα χέρια. Κρατεί ανοιχτό ευαγγέλιο λίγο λο­ξά τοποθετημένο, με κόκκινα φύλλα στο κλειστό τμή­μα και μεγάλη καλογραμμένη επιγραφή από τα δύο γνωστά χωρία που συνοδεύουν συνήθως την παράστα­ση.

Άψογο και κομψό σχέδιο με καθαρά περιγράμ­ματα χαρακτηρίζει την επιβλητική μορφή τον Χρι­στού, τόσο στα χαρακτηριστικά του προσώπου με το σοβαρό ήθος, όσο και στα δάκτυλα. Λιτότητα χαρα­κτηρίζει τη διακόσμηση της ενδυμασίας, ενώ τη μί­τρα κοσμούν λίγες πολύτιμες πέτρες και μαργαριτά­ρια σε γεωμετρική διάταξη, καθώς και λεπτοσχεδια­σμένοι χρυσοί βλαστοί που ελίσσονται. Ο φωτοστέ­φανος, όπου διακρίνεται μόνο το περίγραμμα από έ­να μεγάλο σταυρό, είναι ακόσμητος.

Την αυστηρότητα της μορφής διακρίνει λεπτολό­γος απόδοση κάποιων λεπτομερειών, όπως οι μαλα­κές αναδιπλώσεις στο μανίκι, τις οποίες παρακο­λουθούν και οι λεπτές μαύρες ταινίες, τα μικρά στρογγυλά κουμπιά στο επιμανίκιο, καλοσχεδιασμέ­να, πυκνά τοποθετημένα το ένα πλάι στο άλλο με έ­να κορδονάκι που κρέμεται στην άκρη, η λοξή το­ποθέτηση του ογκώδους ευαγγελίου με τις λευκές σελίδες να ρίχνουν ένα είδος σκιάς στο κέντρο και να καμπυλώνονται φυσιολογικά από το βάρος τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Χατζηδάκη Ν. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 128, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 182-185.