Εξειδικευμένες δημοσιεύσεις για εκθέματα της συλλογής – Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Amandry P. 1971. “Collection Paul Canellopoulos (I). Armes et lébès de bronze”, Bulletin de correspondance hellénique 95, pp. 585-626.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1971_num_95_2_4863

Amandry P. – Lejeune M. 1973. “Collection Paul Canellopoulos (III). Aryballes corinthiens”, Bulletin de correspondance hellénique 97, pp. 189-204
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1973_num_97_1_2125

Amyx D.A. 1975. “Collection Paul Canellopoulos (VII). A Corinthian cylindrical lekythos”, Bulletin de correspondance hellénique 99, pp. 401-407.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1975_num_99_1_2089

Bottini P. 1979. “Collection Paul Canellopoulos (XIII). Deux petits bronzes étrusques”, Bulletin de correspondance hellénique 103, pp. 419-428.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1979_num_103_1_1991

Brouskari M. 1975. “Collection Paul Canellopoulos (VI). Δαιδάλεια Όστρακα”, Bulletin de correspondance hellénique99, pp. 385-400.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1975_num_99_1_2088

Brouskari M. 1979. “Collection Paul Canellopoulos (XIV). Vases géométriques”, Bulletin de correspondance hellénique 103, pp. 429-460.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1979_num_103_1_1992

Brouskari M. 1981. “Collection Paul Canellopoulos (XVI). Antiquités cycladiques”, Bulletin de correspondance hellénique 105, pp. 499-535.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1981_num_105_1_1951

Brouskari M. 1988. “Collection Paul Canellopoulos (XVIII). Vases byzantins”, Bulletin de correspondance hellénique112, pp. 503-517.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1988_num_112_1_1759

Cassimatis H. 1997. “Œuvres chypriotes dans la collection P. et A. Canellopoulos à Athènes”, Cahiers du Centre d’Etudes Chypriotes 27, Mélanges Olivier Masson, pp. 59-70.
https://www.persee.fr/doc/cchyp_0761-8271_1997_num_27_1_1318

Croissant F. 1973. “Collection Paul Canellopoulos (IV). Vases plastiques attiques en forme de têtes humaines”, Bulletin de correspondance hellénique 97, pp. 205-225.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1973_num_97_1_2126

Dettori E. 2017. “Ancora su ΦΙΛΗΜΟΣΥΝΗ EPIGRAFICO”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 202, pp. 118-124.
https://www.academia.edu/36663644/88_Ancora_su_φιλημοσύνη_epigrafico_pdf

Dontas G. 1975. “Collection Paul Canellopoulos (IX). Portrait de Galère”, Bulletin de correspondance hellénique 99, pp. 521-533.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1975_num_99_1_2091

Empereur J.-Y. 1981. “Collection Paul Canellopoulos (XVII). Petits objets inscrits”, Bulletin de correspondance hellénique 105, pp. 537-568.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1981_num_105_1_1952

Καλλιγάς Π. 1996. «Χάλκινο έμβολο πλοίου», στο Τζάλας Χ. (επιμ.), Tropis IV. 4th International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Αθήνα, 129-141.

Laffineur R. 1980. “Collection Paul Canellopoulos (XV). Bijoux en or grecs et romains”, Bulletin de correspondance hellénique 104, pp. 345-457.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1980_num_104_1_1972

Laurent V. 1973. “Collection Paul Canellopoulos (V). Sceaux byzantins”, Bulletin de correspondance hellénique 97, pp. 227-237.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1973_num_97_1_2127

Maffre J.-J. 1975. “Collection Paul Canellopoulos (VIII). Vases béotiens (I)”, Bulletin de correspondance hellénique 99, pp. 409-520.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1975_num_99_1_2090

Maffre J.-J. 1978. “Collection Paul Canellopoulos (X). Vases béotiens (II)”, Bulletin de correspondance hellénique 102, pp. 263-284.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1978_num_102_1_2005

Μπρούσκαρη Μ. 1983. «Πατριαρχικά γράμματα του Μουσείου Κανελλοπούλου», Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ΙΑ’, 249-266.
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4589

Μπρούσκαρη Μ. 1989. «Λαϊκά κοσμήματα του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου»,Εθνογραφικά 7, 95-111.

Neeft C.W. 1989. “Collection Paul Canellopoulos (XIX). Protocorinthian Aryballoi”, Bulletin de correspondance hellénique 113, pp. 123-133.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1989_num_113_1_4713

Riccardi L.-A. 2000. “Uncanonical imperial portraits in the Eastern Roman provinces: the case of the Kanellopoulos Emperor”, Hesperia 69, 105-132.
https://www.ascsa.edu.gr/publications/hesperia/article/69/1/105-132

Saulnier J.-M. 2001. “Collection Paul Canellopoulos (XX). Monnaies byzantines”, Bulletin de correspondance hellénique 125, pp. 413-451.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_2001_num_125_1_7148

Spieser J.-M. 1972. “Collection Paul Canellopoulos (II). Bagues romaines et médiévales”. Bulletin de correspondance hellénique 96, pp. 117-135.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1972_num_96_1_2130

Zagdoun M.-A. 1978. “Collection Paul Canellopoulos (XI). Sculptures (I)”, Bulletin de correspondance hellénique 102, pp. 285-324.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1978_num_102_1_200

Zagdoun M.-A. 1979. “Collection Paul Canellopoulos (XII). Sculptures (II)”, Bulletin de correspondance hellénique103, pp. 391-418.
https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1979_num_103_1_1990

Ζαρκάδας  Α. 2010. «Ομηρικά θέματα στο Μουσείο Κανελλοπούλου», στο Μύθοι, κείμενα, εικόνες: ομηρικά έπη και αρχαία ελληνική τέχνη. Πρακτικά ΙΑ Διεθνούς Συνεδρίου για την Οδύσσεια, Αθήνα, 95-120.
https://bit.ly/3DkDBYu

Ζαρκάδας Α. 2011. «Κεφαλή αγαλματίου Αθηνάς στο Μουσείο Κανελλοπούλου», στο A. Δεληβορριάς, Γ. Δεσπίνης, Α. Ζαρκάδας (επιμ.), Έπαινος Luigi Beschi (Μουσείο Μπενάκη, 7ο παράρτημα), Αθήνα 117-131.
https://bit.ly/3dbF6NX

Zarkadas A., 2012/13. “Once ‘lost’, now found. A relief from Athens depicting a Niobid”, Mitteilungen des Deuschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 127/128, 307-316.
https://www.academia.edu/20262991/Once_lost_now_found_A_relief_from_Athens_depicting_a_Niobid_Athenische_Mitteilungen_127_128_2012_2013

Ζαρκάδας Α. 2013. «Άγνωστα γλυπτά από το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», στο Σ. Οικονόμου – Μ. Δόγκα-Τόλη (επιμ.), Αρχαιολογικές Συμβολές. Τόμος Β’ Αττική. Α’ και Γ’ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα, 247-278.
https://bit.ly/3quGP41

Ζαρκάδας Α. 2014. «Μία ανάγλυφη οινοχόη του Μουσείου Κανελλοπούλου µε παράσταση του µύθου του Ακταίωνα», στο Π. Βαλαβάνης – Ε. Μανακίδου (επιμ.), ΕΓΡΑΦΣΕΝ και ΕΠΟΙΕΣΕΝ. Μελέτες κεραμικής και εικονογραφίας προς τιμήν του Καθηγητή Μ. Τιβέριου, Αθήνα, 481-492.
https://bit.ly/3RPXCds

Zarkadas A. 2015. “Torso of a Kore statuette from the Archaic period in the Paul and Alexandra Canellopoulos Museum”, Antike Kunst 58, 18-22.
https://www.academia.edu/19363562/Torso_of_a_Kore_Statuette_from_the_archaic_period_in_the_Paul_and_Alexandra_Canellopoulos_museum_Antike_Kunst_58_2015

Ζαρκάδας Α. 2016. «Ἀρκτίνου, Αἰθιοπίς. Μια νέα μαρτυρία σε όστρακο ανάγλυφου σκύφου στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», στο Μ. Γιαννουπούλου – Χ. Καλλίνη (επιμ.), Τιμητικός Τόμος για τη Στέλλα Δρούγου, Αθήνα, 342-352.
https://bit.ly/3Qu640Y

Zarkadas A. 2017. “Bronze parts of ships from the Paul and Alexandra Canellopoulos Museum”, στο Η. Frielinghaus, Τ. Schmidt, V. Tsamakda (επιμ.) Schiffe und Ihr Kontext. Darstellunf, Modelle, Bestandteile – von der Bronzezeit bis zum Ende des Byzantinischen Reiches, Mainz, 79-89.
https://bit.ly/3AZsXUk

Zarkadas A. 2017. “Herakles and the Lion in the Nemean Cave. Two new examples of a rare iconographic representation of the well-known myth”, στο Fragmenta Mediterranean. Contatti, tradizioni e innovationi in Grecia, Magna Grecia, Etruria e Roma. Studi in onore di Christoph Reusser, Firenze, 209-216.
https://bit.ly/3qA3prS

Ζαρκάδας Α. 2020. «Απ’ την Αρχαιολογική Συλλογή Λιόπεσ­ου στο εμπόριο αρχαιοτήτων Σχετικο­ί επαναπατρισμο­ί και η εύρεση μιας χαμένης κεφαλής αναγλύφου», στο Α. Δεληβορριάς κ.ά. (επιμ.), Σπονδή. Αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Δεσπίνη (Μουσείο Μπενάκη, 12ο παράρτημα), Αθήνα, 321-329.
https://bit.ly/3Dp1SMW