Σόλιδος Βερίνας

Τον εμπροσθότυπο του χρυσού νομίσματος καταλαμβάνει η μορφή της Αυγούστας Βερίνας, συζύγου του αυτοκράτορα Λέοντα Α’ (457-474). Εικονίζεται σε προτομή, ενδεδυμένη με αυτοκρατορικά ενδύματα, ενώ το χέρι του Θεού εμφανίζεται πάνω τοποθετώντας της διάδημα. Η τεχνική της κοκκίδωσης έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στο πλαίσιο, τα ενδύματά της και τον μεγάλο σταυρό. Περιμετρικά του νομίσματος αναγράφεται: AELYERINAAYC = Αιλία Βερίνα Αυγούστα. Τον οπισθότυπο καταλαμβάνει φτερωτή Νίκη που κρατά μεγάλο σταυρό. Στην επιγραφή διαβάζουμε: VICTORIAAYCCC = Νίκη των Αυγούστων, ενώ στο κάτω μέρος αναγράφεται το νομισματοκοπείο από το οποίο προέρχεται(CON = Κωνσταντινούπολη) και η καθαρότητά του σε χρυσό(OB = όβρυζον, δηλαδή καθαρός χρυσός). Ο σόλιδος, κύριο νόμισμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εισήχθη από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α’. Η ισχυρή του δύναμη, λόγο βάρους (1/72 της λίβρας καθαρού χρυσού) είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει διεθνή αγοραστική δύναμη και κύρος. Τέτοια νομίσματα έχουν βρεθεί σε όλες τις περιοχές του τότε γνωστού κόσμου, από την βορειοδυτική Ευρώπη έως τις Ινδίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας K. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 24, στο Σκαμπαβίας K. – Χατζηδάκη N. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 39.