Σόλιδος Βερίνας

Εμπροσθότυπος: Μέσα σε κοκκιδωτό πλαίσιο προτομή της Βερίνας κατά κρόταφον προς τα δεξιά, με διάδημα. Στο άνω μέρος σχηματοποιημένο χέρι τον Θεού κρατεί το στέμμα. Στον κάμπο, περιμετρικά, η επιγραφή: AELYERI. NAAYC (Ael(ia) Verina Aug(usta) = Αιλία Βερίνα Αυγούστα).

Οπισθότυπος: Μέσα σε κοκκιδωτό πλαίσιο Νίκη ισταμένη προς τα αριστερά κρατεί μεγάλο σταυρό με το δεξιό της χέρι. Πίσω αριστερά της ένα άστρο. Στον κάμπο, περιμετρικά, η επιγραφή: VICTORI Α AYCCC (Victoria Aug(ustorum) = Νίκη των Αυγούστων). Στο έξεργο η επιγραφή: CONOB (Con(stantinopοlis) ob(ryzum) = Κωνσταντινούπολις, όβρυζον, δηλαδή από καθαρό χρυσό).

Περισσότερα