Χρυσός στατήρας Λυσίμαχου Θράκης

Εμπροσθότυπος: Κεφαλή Μεγάλου Αλεξάνδρου με κέρατα κριού και διάδημα προς τα δεξιά. Οπισθότυπος: Αθηνά, καθήμενη προς τα αριστερά σε θρόνο, κρατά με το προτεταμένο δεξί της χέρι μικρή φτερωτή νίκη, ενώ έχει το αριστερό ακουμπισμένο στην ασπίδα της, που φέρει ως επίσημα λεοντοκεφαλή, το το έμβλημα του Λυσιμάχου. Φέρει στην κεφαλή κορινθιακό κράνος και το δόρυ της βρίσκεται κοντά στο δεξί πλευρό της. Στο πεδίο εκατέρωθεν του συμπλέγματος η επιγραφή  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ. Κάτω από τη νίκη συμπίλημα, στο έξεργο Κ. Η νίκη κρατά στεφάνι με το οποίο στεφανώνει το πρώτο γράμμα τον ονόματος. Νομισματοκοπείο Πέλλας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σούρλας Δ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 162, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 251.