Χάλκινη υδρία

Ο δακτύλιος της βάσης και οι λαβές είναι χυτά και συγκολλημένα στο σώμα, που είναι ωοειδούς σχήματος. Λαιμός πλατύς και χαμηλός, που διευρύνεται προς τα άνω και απολήγει σε έξω νεύοντα χείλη. Οι οριζόντιες λαβές είναι κυκλικής διατομής και έχουν δισκοειδείς τις γενέσεις τους.

Το στέλεχος της κατακόρυφης λαβής φέρει εξωτερικά ραβδώσεις. Η άνω, ελασματοειδής συνάφειά της είναι ελλειψοειδούς περιγράμματος και φέρει εκατέρωθεν του στελέχους από δύο άριστα αποδιδόμενα ημιανθέμια, τοποθετημένα πλαγίως, με κοινό πυρήνα και έλικα μεταξύ τους. Το άνω, επίσης ελασματοειδές μέρος της κάτω συνάφειας είναι ημικυκλικού περιγράμματος και κοσμείται και αυτό με ημιανθέμια, τοποθετημένα χωριστά, επάνω από κάθε πτέρυγα της ανάγλυφης σειρήνας. Η μυθική μορφή παριστάνεται κατενώπιον με κατεβασμένες τις σε χαμηλό ανάγλυφο φτερούγες της. Το κεφάλι της ακουμπά στο στέλεχος της λαβής, τα μαλλιά σχηματίζουν στεφάνη, που περιβάλλει το πρόσωπο. Τα γαμψά νύχια των ποδιών συσπειρώνονται σε σφαίρα, που συνιστά τον πυρήνα ανάστροφου εννεάφυλλου ανθεμίου, του οποίου οι διπλές έλικες, αναπτυσσόμενες προς τα επάνω, αγγίζουν τις πτέρυγες της σειρήνας, δημιουργώντας ένα περίκλειστο σύνολο ελλειψοειδούς περιγράμματος. Το ανθέμιο και οι έλικες αποδίδονται αρμονικά και με ακρίβεια. Οι λεπτομέρειες των πτερύγων και των βοστρύχων είναι εγχάρακτες.

Η υδρία ως προς το σχήμα κατατάσσεται σε μια ομάδα υδριών, που χαρακτηρίζονται από τα εξής: Η κατακόρυφη λαβή στηρίζεται στο χείλος και στην κοιλιά, ο ελαφρώς κοίλος λαιμός διακρίνεται κατ’ ορθή γωνία από τον ώμο, ο οποίος κυρτώνεται προς σχηματισμό της κοιλιάς. Τάσο οι οριζόντιες, όσο και η κατακόρυφη λαβή τους είναι κυκλικής διατομής και απολήγουν σε δισκοειδείς συνάφειες. Τέτοιες είναι οι δύο υδρίες του Μουσείου Hermitage, που προέρχονται από κάποιο εργαστήριο της περιοχής της Κριμαίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ανδρειωμένου Α. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 129, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 208-209.