Χάλκινη συνάφεια σε σχήμα κεφαλής λεοντής

Η συνάφεια έχει τη μορφή προτομής λεοντής και ανήκει σε δίδυμη κινητή λαβή. Η κεφαλή της αποδίδεται σε χαμηλό ανάγλυφο, που πλαισιώνεται από τα πρόσθια πόδια. Στο άνω μέρος φέρει δύο συμφυείς δακτυλίους, από όπου διέρχονταν οι κινητές λαβές κυλινδρικού κάδου. Με τη βοήθεια καρφίδων στο ύψος των αυτιών θα προσαρμοζόταν στην προεξέχουσα στεφάνη και στο κατακόρυφο τοίχωμα του αγγείου. Η πίσω επιφάνεια, πέραν της αμέσως κάτω από τους κρίκους ενιαίας εγκοπής, που αγκάλιαζε τη στεφάνη, φέρει άλλες δύο, μήκους 1,5 εκ., στο ύψος των ματιών και στο κάτω μέρος της διακόπτεται απότομα, αφήνοντας οιονεί κρεμασμένα στο κενό τα πόδια.

Οι ανατομικές λεπτομέρειες αποδίδονται πλαστικά και με εγχαράξεις. Η χαίτη στεφανώνει αρμονικά το μέτωπο, με ανάγλυφούς φλογόσχημους βοστρύχους. Το ημικύκλιο της στεφάνης συμπληρώνεται με τα μεγάλα ανάγλυφα αυτιά. Ο τρόπος απόδοσης του περιλαιμίου απαντά σε πολλά χαλκά έργα του τελευταίου τετάρτου του 6ου αι.π.Χ. Μεγάλα ημισφαιρικά βλέφαρα καλύπτουν τις οφθαλμικές κόγχες. Με ομόκεντρες τοξοειδείς εγχαράξεις δηλώνονται οι πτυχώσεις του δέρματος στο ρύγχος. Τα δάκτυλα των ποδιών αποδίδονται και αυτά με πλαστικότητα. Για τον τύπο της η συνάφεια παραπέμπει στην προαναφερθείσα πολύ παλαιότερη από την Ολυμπία, καθώς και σε μια συνάφεια από τους Δελφούς των ώριμων αρχαϊκών χρόνων. Τα περισσότερα στοιχεία της συνάφειάς μας όμως απαντούν στην Le 215 της Ολυμπίας (Ol. Forsch. ΧΧ, 203, πίν. 33, εικ. 13,5) τον 500 π.Χ. Εκτός από το ωοειδές περίγραμμα της κεφαλής και την απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών, συγγενής είναι και η απόδοση των φλογοειδών βοστρύχων του λοφίου στη συνάφειά μας και εκείνων του περιλαιμίου στη συνάφεια της Ολυμπίας. Πάντως, επειδή σε αυτήν του Μουσείου Κανελλοπούλου οι βόστρυχοι αποδίδονται ανάγλυφα, όπως και εκείνοι της προαναφερθείσας συνάφειας των Δελφών, νομίζω, ότι θα μπορούσε να τοποθετηθεi αυτή η υπό συζήτηση συνάφεια μεταξύ των άλλων δύο, να θεωρηθεί έργο κορινθιακού εργαστηρίου και να χρονολογηθεί στον ύστερο 6ο αι. π.Χ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ανδρειωμένου Α. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 126, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 204.