Ο άγιος Κωνσταντίνος

Κάμπος χρυσός, ο οποίος επεκτείνεται και στο κάτω μέρος της εικόνας και πλαισιώνεται από στενή ερυθρή ταινία. Ο άγιος εικονίζεται όρθιος, μέχρι την αρχή των μηρών, μετωπικός. Με το δεξιό χέρι κρατεί προ του στήθους λεπτό ξύλινο σταυρό με δύο ο­ριζόντιες κεραίες και χρυσό σκήπτρο με το κατεβασμένο αριστερό. Έχει πλούσια αλλά κοντά σγουρά μαλλιά και κοντό στρογγυλεμένο γένειο. Φορεί με­γάλο διάλιθο στέμμα με λογχοειδείς απολήξεις και πλούσια ενδυμασία βυζαντινού αυτοκράτορος, όπως την φαντάζονταν οι κρητικοί ζωγράφοι του 16ου-17ου αιώνα: ανοικτέρυθρο κλειστό σάκκο με χρυσοΰφαντες διάλιθες παρυφές στον λαιμό -όπου εί­ναι τόσο φαρδιά ώστε σχηματίζει μανιάκη- και στα μανίκια, χρυσοΰφαντο διάλιθο λώρο και πορφυρό μανδύα με χρυσοκέντητο δικέφαλο αετό. Ο μανδύας καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αριστερής πλευ­ράς του στήθους και πέφτει πίσω. Η δεξιά του άκρη ανασύρεται και συγκρατείται από την καμπή του δε­ξιού αγκώνα του αγίου.

Ο προπλασμός των γυμνών μερών είναι λαδοπρά­σινος και τα μικρής εκτάσεως σαρκώματα ωχρορόδι­να. Παρ’ όλη τη μεγάλη χρωματική διαφορά, το πέρα­σμα από τις σκιασμένες στις φωτισμένες επιφάνειες γίνεται απαλά, χωρίς έντονες διαβαθμίσεις. Λίγες λε­πτές ωχρόλευκες ψιμμυθιές τονίζουν τα προεξέχοντα σημεία. Οι λίγες φωτισμένες επιφάνειες του προσώπου, σε συνδυασμό με το βαθυστόχαστο βλέμμα, συντείνουν στην έκφραση πνευματικότητας της μορφής.

Περισσότερα